Fif til samtalen

Kære Læser

I denne blog vil jeg give lidt fif til samtalen omkring en krystalreading, særligt når man laver krystalreading på hinanden.

Betegnelsen aktiv lytning bruges i relationer, hvor den ene stiller sig til rådighed for en anden, og det dækker over det forhold, at lytteren ikke kun er passiv og tavst lyttende, men også undersøgende og konkretiserende i bestræbelserne på at forstå den anden.

At lytte og at spørge, svare eller tiltale bliver yderst sammenhængende sider af samtalen i en krystalreading.

Krystalreaderen vælger at have et ønske om at være lyttende og hjælpende overfor den anden.

Vær bevidst om egne kropssignaler. Virk gerne inviterende og lyttende til den andens verbale og nonverbale budskaber.

Krystalreaderen anvender under den lytningen gentagelser eller ”døråbnere”, der opfordrer den anden til at fortsætte og uddybe, og Krystalreaderen går tilbage og sikrer sig, at vedkommende har opfattet korrekt, ved at meddele sin opfattelse på en spørgende måde.

Samtalen indebærer, at man undgår at styre den, der lyttes til, ind i ens egne tankebaner og løsningsmodeller, ligesom man må undgå at afbryde, argumentere og tænke for den anden.

Samtalen er forbundet med en grundlæggende respekt for den andens tanker, følelser og oplevelser eller med andre ord respekt for og anerkendelse af den andens virkelighedsopfattelse. Dette indebærer blandt andet, at man respekterer følelser, som de er, og ikke som man synes, de burde være.

Krystalreaderen lytter, uanset hvordan den anden udtrykker sig, og afholder sig fra at vurdere og argumentere.

At lytte er forbundet med en række personlige egenskaber, men kræver også tid og vilje. Tid, i den forstand at man i højere grad fokuserer på nuet frem for samtalens afslutning eller produkt. Tid til at lytte både indad og udad, og tid til at lade en samtale blive til mange samtaler.

Jeg vil her nævne syv niveauer i forbindelse med lytning i den professionelle samtale:

  1. Lytte til teksten
  2. Lytte empatisk
  3. Lytte til underteksten
  4. Lytte til tiltalen
  5. Lytte til modsigelser
  6. Lytte til egne følelser
  7. Lytte ubevidst

Lytte til teksten: At lytte til teksten er at lytte til ordene. Det indebærer at lytte til det umiddelbare budskab. Der er tale om hverdagens bevidste niveau, hvilket forudsætter, at man taler samme sprog selvfølgelig. At lytte på dette niveau svarer til at lytte til en fjernsynsudsendelse eller til radioavisen. Dette niveau er som regel ukompliceret, men kan vanskeliggøres af forskellige kulturer tillægger forskellig betydning af de samme ord. Spørg evt hvis der skulle opstå forvirring: Når du siger sådan, mener du så…? En god regel er at spørge, når man er i tvivl eller undrer sig. Det kan afværge mange misforståelser og aflive mange myter og fordomme.

Lytte empatisk: Empati kommer af det græske empatheia, som er en sammensætning af de to ord em; der betyder i, og pathos; der betyder følelser. Empati betyder altså i følelsen. Empati betyder at lytte til og sætte sig i den andens følelser. Den empatiske proces består af to sider.- den affektive (følelsesmæssige) side og den kognitive (intellektuelle eller erkendelsesmæssige) side.

Vær opmærksom på, at der er forskel på empati og sympati. Det er f. eks ikke empati at blive draget ind i den andens følelsesmæssige verden- det er nærmere sympati.

Det er ønskværdigt, at den der laver krystalreading kan skelne, aflæse og afgøre følelser. Dette indebærer at man udvikler sig til at:

-Være en selvstændig person, der har udviklet klare grænser.

-Kunne percipere (opfatte) præcist.

-Have opnået objektkonstant, hvilket betyder at kunne se sig selv og andre som hele mennesker med såvel positive og negative egenskaber.

-Være i besiddelse af et observerende jeg. Det vil sige at kunne se sig selv udefra eller ovenfra.

-Have udviklet affekttolerance, hvilket betyder at være i stand til at udholde og rumme de følelser, der vækkes.

Lytte til underteksten: At lytte til underteksten betyder at lytte til den del af teksten, der fortælles mellem linierne. Lyt her til stemmens toner, melodien i det der bliver fortalt.. Her kan man evt sætte ord på sin fornemmelse og spørge, om fornemmelsen er rigtig, på denne måde. … Jeg oplever at……..er det sådan du har det? Det kan skabe basis for åbenhed og derved skabe fortrolighed i samtalen. Her er det naturligvis vigtigt, at krystalreaderen formår at stille spørgsmålet ud fra den empatiske tilgangsvinkel, og ikke som et forsøg på at sætte sig til dommer over den andens reaktioner.

Lytte til tiltalen: Tiltalen er den indpakning, som findes omkring ordene. Personen vælger mellem et væld af muligheder af ord, og vælger dermed også den form, udtrykket skal have. Det sker ud fra personens opfattelse af sig selv, situationen og relationen til det der tales om. Tiltalen er vigtigt, fordi den rummer informationer om, hvordan den anden opfatter situationen og dens muligheder og begrænsninger.

Lytte til modsigelser: Når man lytter til modsigelser lytter man med alle sanser. Man sanser mimespil, kropsholdning, bevægelser, tonefald og stemninger. Det kan f. eks være, at man mærker en vrede bag den andens ord, eller at et kraftigt vipperi med foden afslører en uro? Lyt til om der er modsigelser i samtalen mellem krop og sprog, det kan være fordi at personen har vanskeligt ved at udtrykke sig eller håndtere de følelser som dukker op. Det kan være, at personen har frygtet samtalen og hvilke reaktioner den kunne medføre. Det kan også være vedkommende er bange for både at vise og mærke, hvor ked af det han/hun er. Det er vigtigt at krystalreaderen forstår hvordan hendes/hans rolle kan opleves fra den anden sige af bordet, samtidigt med at det naturligvis ikke skal virke handlingslammende.  husk også på, at det også er krystalreaderens opgave, at få samtalen til at glide.

Lytte til egne følelser: Hvilke følelser vækkes der i dig.- norter dem, men hold dem for dig selv. Bland ikke den der modtager readingen ind i dine følelser. Det er dit arbejde! Bagefter kan du arbejde med dig selv og årsagen til følelsen, og dens betydning i forhold til dig selv.

Lytte ubevidst: Det er lytte ubevidst ligger i umiddelbar forlængelse af at lytte til sine egne følelser. Det kan manifestere sig ved, at det følelsesmæssige indhold, som man ikke kan håndtere, projiceres over i samtalepartneren. Projektionen kan ledsages af en manipulation, der får personen til at optræde i overensstemmelse med det projicerede. På den måde er man sluppet af med det uønskede, samtidigt med at man har fået sit verdensbillede bekræftet og sidder tilbage med en vis fornemmelse af stabilitet og sikkerhed. Et eksempel kunne være at X er usikker på, om X overhovedet kan opnå andres forståelse på nogen måde, og er derfor bange for at betro sig til Y. X projicerer ubevidst denne følelse over i Y og manipulerer Y til at beholde projektionen ved at gøre sig utilnærmelig og svær at hjælpe. Y kan foreslå, at hjælpe og gøre tiltag, men bliver afvist og ender med at sidde tilbage usikker og trække sig fra X, som så bekræfter sig selv i, at ingen vil prøve forstår.

Krystalreading

Krystalreaderen er den, der stiller sig til rådighed for personen der kommer for at få en reading

Personen kan henvende sig med en konkret problemstilling eller en oplevelse, vedkommende gerne vil have hjælp til at belyse. Eller kan henvende sig af helt andre årsager.

  • Der aftales en tidsramme, forud for selve læsningen f. eks 20 min. Det er readerens ansvar at tidsrammen bliver overholdt. Vær gerne opmærksom på tiden, og gør få minutter før tiden er udløbet klar til at afrunde.
  • Det er personen som henvender sig for at få en reading, som i det store hele bestemmer, hvad der skal tales om.

Husk at readingens indhold altid betragtes som fortrolig, det vil sige, at man ikke videregiver dette uden tilladelse fra personen selv.

I øvelsesøjemed er det mest hensigstmæssigt at fortælle om generelle erfaringer, som ikke berører de store følelser

God fornøjelse med readingen og samtalen

Kærligst Manuela